De Fryske top 100!

De Fryske top 100!

Wat goed datsto dyn stim útbringst foar de Fryske top 100 fan 2019. Want dó hast ynfloed op de gearstalling fan dy list. By it ynfoljen fan in top 5, krijt dyn nûmer 1 mear punten as de nûmers dy’t dêrnei op dyn list steane. Hast in favoryt dy’tst yn dyn top 5 sette wolst, mar stiet dy net yn de list? Folje him dan wol yn, dan sette wy him derby.

En wolsto de iennige echte Fryske top 100 jukebox winne? Lit dan dyn gegevens achter en harkje op âldjiersdei nei de útstjoering fan de Fryske top 100, want dan makkest kâns!

Ynspiraasje nedich? Sjoch hjir nei de ynspiraasjelist.

Dyn top 5

 • 1
  (Meitsje dyn kar)
 • 2
  (Meitsje dyn kar)
 • 3
  (Meitsje dyn kar)
 • 4
  (Meitsje dyn kar)
 • 5
  (Meitsje dyn kar)

Dyn oantinken

Skriuw hjir dyn oantinken oan (ien fan de nûmers út) dyn top 5, en meitsje kâns op de Fryske top 100 jukebox!